instellingen
Bouwgeluid Den Haag

Bouwgeluid Den Haag

Grote bouwprojecten in de stad, zorgen vaak voor overlast. Hieronder treft u een voorbeeld aan van hoe hier mee om gegaan kan worden.

 

Het onafhankelijk meetinstituut Sensornet heeft in Den Haag op Industrieterrein Binckhorst bouwlawaai gemonitord. Het ging hier om nieuwbouw op korte afstand van een bestaand kantoorgebouw. Zoals vaker veroorzaakte vooral het werk ten behoeve van de fundatie forse geluidsniveaus. Waarden van 100 dB(A) gemeten op de meest nabij gelegen gevel waren geen uitzondering. Zowel realtime als dagelijks zijn deze niveaus transparant  gecommuniceerd aan de opdrachtgever en de directe omgeving (gehinderden).

Vanuit de evaluatie van deze metingen bleek dat er niet of nauwelijks klachten waren binnengekomen betreffende de veroorzaakte geluidsniveaus waaraan de gehinderden zijn bloot gesteld. Dit terwijl deze geluidniveaus toch bijzonder hoog waren.

Een verklaring hiervoor werd gevonden in twee belangrijke feiten:

  1. Een vroegtijdige communicatie vanuit de aannemer aan de betrokkenen in de omgeving;
  2. Gedurende de werkzaamheden zijn alle resultaten openbaar beschikbaar gesteld voor zowel aannemer als omgeving. Er is immer helder en transparant gecommuniceerd over de werkelijke hoeveelheid bouwlawaai.  Ook werd niets gebagatelliseerd, maar met gehinderden over de niveaus en op welke momenten deze te verwachten waren. 

Hieruit blijkt weer dat het transparant en helder communiceren van gegevens vaak beter is dan veel lawaai maken en niets zeggen. Sensornet zorgt samen met haar opdrachtgevers voor dergelijke helderheid.

Bouw
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij