instellingen
Sensoren en Techniek

Sensoren en Techniek

 

Algemeen

De meetdienst van Sensornet is gebaseerd op het meetpuntennetwerk van Sensornet. In onderstaand figuur is hiervan een versimpelde weergave opgenomen.

 

Toelichting: Aan de linker zijde ziet u verschillende sensoren die aangesloten kunnen worden op het Sensornet B3-meetsysteem (een zeer compacte industriele computer). Binnen de computer wordt de data verzameld, waar nodig bewerkt en via het internet aan onze centrale computers verzonden. Alle relevante data wordt op minimaal twee van onze centrale computers opgeslagen, zodat zelfs bij een onverhoopt ongeval geen data verloren zal gaan. Vanuit deze centrale computers kunt u direct de ingekomen data inzien, beluisteren of downloaden. Dit kan op een met internet verbonden computer, maar ook met tablets of smartphones. Dit maakt het mogelijk de data inzichtelijk te maken op iedere locatie zonder aanvullende software te installeren. Het netwerk geeft de mogelijkheid om (delen van) de informatie op verschillende wijzen beschikbaar te stellen; dit kan openbaar of via een login-code.

De meetpunten meten continu op de meetlocaties en de resultaten zijn online direct beschikbaar via onze website of de website van de klant. Hiermee kunnen de meetresultaten ook direct als krachtig en transparant communicatiemiddel naar verschillende partijen worden ingezet. De mate van openheid naar andere partijen is aan de klant.

Om de continuiteït en kwaliteit van onze diensten te waarborgen controleert Sensornet continu de binnenkomende data. De systemen zijn zo ontworpen dat bij uitval van de internetverbinding alle data op het meetsysteem wordt opgeslagen tot de verbinding weer hersteld is. Na een spanningsuitval zal het systeem zelfstandig alle werkzaamheden hervatten. Sensornet heeft de ervaring dat de continuïteit nadert naar 100%. 

Een volledig openbaar voorbeeld van een geluidmeting te Arnhem zichtbaar op:

 

Door middel van de exportmodule is het mogelijk de resultaten te downloaden in de door de klant gewenste periode (seconden, minuten, uren). Ook de opnamen kunnen op eenvoudige wijze worden beluisterd en gedownload, waarbij de naamgeving van het bestand eenduidig is voor locatie en tijd. 

U kende ons waarschijnlijk al langer van de geluidmetingen (Geluidsnet), maar met onze methode wordt een grote verscheidenheid aan grootheden vastgelegd. Onderstaand treft u een beknopt overzicht van de veelvoorkomende sensoren in onze meetnetwerken.

Sensoren Geluid

Naast de formeel gecertificeerde klasse 1 systemen (IEC 60651.60804 type 1 / norm 61672-1) voor de formele handhavingssituaties, beschikt Sensornet ook over basisstations die vrijwel net zo nauwkeurig zijn en een bijzonder goede prijs-kwaliteitsverhouding kennen. Door de gunstige prijs geeft het de mogelijkheid op meer posities te meten en daardoor een beter beeld te krijgen van de werkelijke situatie.

In de meeste situaties leggen wij voor klanten de geluidniveaus vast per seconde, waarbij naast de equivalente geluidniveaus (LAeq, lees: akoestisch gemiddeld) ook keuze kan worden gemaakt voor maximale/minimale niveaus of statistische informatie. Verder hebben wij ook systemen die octaafband- of tertsbandinformatie vast kunnen leggen. Waar nodig kan dit tot vele metingen per seconde.

Sensoren Trillingen

Ook bij het uitvoeren van trillingsmetingen kunnen verschillende parameters in beeld worden gebracht ('gemiddelde', maximale/minimale waarden, statistische en/of spectrale informatie). Zowel voor metingen conform DIN4150 als de SBR-richtlijnen is het Sensornet B3-meetsysteem gecertificeerd.

Sensoren Luchtkwaliteit

Sensornet heeft diverse metingen verricht op het gebied van luchtkwaliteit. Hierbij kunnen diverse verschillende sensoren worden gekoppeld, zoals NOx, CO2, Ozon en stof. Vooral de onderwerpen fijn stof en ultrafijn stof hebben recent veel de aandacht. De ontwikkelingen hierin gaan heel snel. 

Sensoren Meteocondities

Bij het uitvoeren van geluid-, trillings en/of luchtkwaliteitsmetingen is het vaak wenselijk om de meteocondities vast te stellen. Met ons meetsysteem worden de meest relevante parameters voor u vastgelegd, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, windsnelheid, windrichting en de neerslag. Een bijkomend voordeel van een 'meteosysteem' van Sensornet is dat alle relevante data volledig synchroon aan de andere metingen wordt opgeslagen. Mocht u behoefte hebben aan een andere parameters, zoals vochtbepaling door bijvoorbeeld condensvorming, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk.

Sensoren opnamen

Naast het vaststellen van waarden, onderscheidt Sensornet zich door ook opnamen van de situatie ter plaatse synchroon vast te leggen. Het is voor de klant hierdoor mogelijk ook vast te stellen wat de oorzaak is van onverwachte toenamen of juist afnamen. De voordelen zijn bijzonder legio:

  1. Met een geluidopname (MP3) is veelal hoorbaar welk type bron op het onderzochte moment maatgevend was. Het kan duidelijk maken wat de reden van incidenten is of hoe vaak deze voorkomen.
  2. Met foto- of video-opnamen kunt u visueel waarnemen hoe de situatie was ter plaatse van uw sensoren.

Sensoren snelheidsbepaling

Bij verschillende projecten past Sensornet een sensor toe om de snelheid van passerende voertuigen vast te leggen. In de meeste situaties zijn bijvoorbeeld geluid- of trillingsniveaus mede afhankelijk van de snelheid waarmee voertuigen passeren. Met een radar, laser, GPS of cameragegevens wordt de snelheid vastgelegd en geeft de mogelijkheid een verband te leggen tussen snelheden en eventuele hinder.

Overige sensoren

Denk bij de overige sensoren aan zaken ter ondersteuning van de metingen, zoals camera's voor beveiliging/beeldherkenning of het toevoegen van een GPS-systeem om continu vast te leggen waar de metingen worden uitgevoerd. Eigenlijk is er geen limiet aan het type of het aantal sensoren in ons netwerk. Bel of mail ons als u vragen hebt over een sensor.

Onder de kop "oplossingen" kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij